No you fuckin fuck face that closes your fuckin browser wtf?????? who tha fuck u think u fooling???????? asswipe