[…] Ôï post âñßóêåôáé åäþ ìáæß ìå Ýíá óùñü ó÷üëéï ãéá åðéôõ÷çìÝíåò êáé áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò. Tags: .htaccess, comment spam, Internet, pestaola, pingback spam, spam, trackback spam, wordpress Σχετικά posts: MMS spam.htaccess åíáíôßïí spamÇ Toshiba óôáìáôÜåé ôçí ðáñáãùãÞ CRT600.000 spam ó÷üëéá óôï pestaola.grÇ ðéï âáñåôÞ äïõëåéÜ óôï blogging rnd = Math.floor(Math.random()*900000)+100; now = parseInt((new Date()).getTime()); burst=”?”+rnd+”:?”; document.write(“”); document.write(“”); […]